Perda Kaur 2012 – 11

PERDA KAB. KAUR NO. 11 TH 2012 Ttg Pajak Mineral Logam dan Batuan okehhh